29240166

Privātuma politika

COPY PRO PRIVĀTUMA POLITIKA

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Copy Pro (turpmāk – Copy Pro), vienotās reģistrācijas Nr. 40003606994, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 17-1, Rīga, LV-1050.

 2. Copy Pro kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: mktg@copypro.lv, tālr. 20241000.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tai skaitā vārds, uzvārds, tālr. nr, e-pasta adrese, videonovērošanas ieraksti.

 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 1. Copy Pro rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu asptrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (Copy Pro mājaslapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Copy Pro apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Personas datu asptrādes tiesiskais pamats

 1. Copy Pro apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. Copy Pro likumiskās intereses ir:

Personas datu apstrāde un aizsardzība

 

 1. Copy Pro apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Copy Pro saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot tādus drošības pasākumus kā ugunsmūri un ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas. 

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Copy Pro neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Copy Pro glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 1. Pēc tam, kad 10. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

 2. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, rakstot uz mktg@copypro.lv.
 3. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Copy Pro izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 4. Copy Pro atbildi Klientam nosūta elektroniski uz viņa norādīto e-pasta adresi.
 5. Copy Pro nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt  Klienta

 1.  Aizpildot un iesniedzot Līguma noslēgšanas pieteikuma formu Copy Pro mājaslapā, aizpildot Līguma noslēgšanas pieteikuma formu, pasūtījuma pieteikšanas formu un aizpildot sadarbības vai klienta kartes pieteikuma formu papīra formātā Copy Pro kopētavās, Klients piekrīt savu datu apstrādei, kas nepieciešami saziņai ar Klientu par sadarbības iespējām un/vai pasūtījuma izpildes gaitu.
 2. Veicot pasūtījumu elektroniski (e-pasts), Klients piekrīt savu datu apstrādei, kas nepieciešami, lai sazinātos ar klientu par pasūtījumu izpildi.
 3. Dati, kas var tikt apstrādāti – vārds, uzvārds, tālr.nr., e-pasta adrese, piegādes adrese, ja tāda nepieciešama.
 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

 

 1. Copy Pro veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi piegādēm).

Komerciāli paziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Copy Pro un/vai trešo pušu pakalpojumiem Copy Pro veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

 2. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz adresi mktg@copypro.lv.

 3. Copy Pro pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 72 h.

Citi noteikumi

 1. Copy Pro ir tiesības veikt papildinājumus vai grozījumus Privātuma politikā ievietojot tos Copy Pro mājaslapā.